Imrich Matyáš

O autorke výstavy

Jana Jablonická-Zezulová (1978) – vyštudovala filozofiu a históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pracuje v Inštitúte pre výskum práce a rodiny, je členkou Iniciatívy Inakosť a hovorkyňou platformy Životné partnerstvo. Odborne a profesionálne sa venuje oblasti ľudských práv LGBT ľudí, rodovej rovnosti a výskumu emancipácie homosexuality v stredoeurópskom kontexte.

Zdroje pre vypracovanie výstavy

Pramene

Hlas sexuální menšiny, 1931, č. 2.

Hlas sexuální menšiny, 1931, č. 5-6.

Hlas sexuální menšiny, 1931, č. 7-8.

Hlas sexuální menšiny, 1931, č. 11.

Hlas sexuální menšiny, 1931, č. 12.

Hlas sexuální menšiny, 1931, č. 13.

Hlas sexuální menšiny, 1931, č. 16.

Hlas sexuální menšiny, 1936, č. 1.

Nový hlas, 1932, č. 3.

Nový hlas, 1932, č. 6.

Korešpondencia Imricha Matyáša s Kurtom Hillerom. 1930 – 1970.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Čo je vlastne homosexualita? II. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Ktoré sú dôkazy o prirodzenosti homosexuálneho založenia? III. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Kto sú vlastne tí homosexuálni? IV. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Kritika §-u 241 trestného zákona číslo 86 zo dňa 12.VII.1950. VI. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Kto rehabilitoval a zasadzoval sa o emancipáciu sexuálnej menšiny? VII. diel. Rukopis.

Matyáš, Imrich: Pohlavný život vo svetle vedy s kritikou určitých §§-ov trestného zákona. Denník a poznámky. Rukopis.

Znenie Trestného zákona č. 86/1950 Zb., paragraf 241. Dostupné online: http://www.zakonypreludi.sk/zz/1950-86

 

Literatúra

Putna, Martin C. a kolektiv: Homosexualita v dějinách české kultury. Academia, Praha 2011.

Seidl, Jan a kol.: Od žaláře k oltáři. Emancipace homosexuality v českých zemích od roku 1867 do současnosti. Host, Brno 2012.

Seidl, Jan (ed.): Průvodce po queer historii hlavního města 1380-2000 Teplá Praha. Černé pole 2014.

Himl, Pavel; Seidl, Jan; Schindler, Franz (eds.): Miluji tvory svého pohlaví. Homosexualita v dějinách a společnosti. Argo, Praha 2013.

Jablonická-Zezulová, Jana: Import from the West vs. Import from the Past: Queer Movement in the First Half of the 20th Century in Slovak Context. In: Kārlis Vērdiņš, Jānis Ozoliņš (eds.): Queer Stories of Europe. Cambridge Scholars Publishing 2016.

Tamagne, Florence: A History of Homosexuality in Europe: Berlin, London, Paris 1919 – 1939. Algora Publishing 2007.

 

Internetové stránky

http://www.hiller-gesellschaft.de/

http://www.hirschfeld.in-berlin.de/

http://www.queerpamet.cz/

 

 

Zdroje ilustrácií

Jana Jablonická-Zezulová, Jan Seidl, archív ba.foxy.sk, archív Inakosti, Časopis českej a slovenskej Psychiatrickej spoločnosti, Kinsey Institute Indiana University, Kurt Hiller Gesellschaft, Sexuologický ústav Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Schwules Museum Berlin, Společnost pro queer paměť, archív Jaromíra Břouška, Jany Jablonickej-Zezulovej a Jana Seidla, internetové stránky: schwulencity.de; culturagay.it; josephjoachim.com

Reprofoto: Vojtěch Černý. In: Seidl, Jan (ed.): Průvodce po queer historii hlavního města 1380-2000 Teplá Praha. Černé pole 2014, s. 156.

Táto online výstava vznikla v rámci projektu „Imrich Matyáš – prvý slovenský aktivista za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí“ vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017 a Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.