KAPITOLA 6

Výsluchy

„O činnosti Imricha Matyáša sa dozvedela i polícia, najviac však po II. 1948, z tejto strany zažil mnoho trpkosti a šikanizovanie. Ale vo svojej humanitnej činnosti nepovolil.“

V 50. rokoch Imrich Matyáš čelil vo svojom byte pravidelným návštevám mravnostného oddelenia polície a predvolaniam na výsluchy. Z denníkových zápiskov je zrejmé, že hlavným dôvodom Matyášových predvolaní bolo získať informácie o známych a politicky aktívnych homosexuáloch z Komunistickej strany, ktoré by mohli byť použité na ich diskreditáciu. Podľa jeho vlastných slov Matyáš pri všetkých výsluchoch opakoval, že takých ľudí nepozná a žiadne informácie neposkytne. Polícia sa mu snažila dokázať, že jeho činnosť, v tom čase už „len“ prednášky pre priateľov a pomoc tým, ktorí boli obvinení podľa paragrafu 241 trestného zákona, je „ohrozovanie verejnej mravnosti“.

 

Políciu rovnako zaujímalo, prečo si dopisuje s Nemcom z Hamburgu, Kurtom Hillerom. Matyáš si tieto výsluchy podrobne zaznamenával, neskôr však v denníku podotkne, ako ho veľmi vyčerpávajú a ničia mu zdravie. S každou ďalšou návštevou na polícii sa mu zhoršoval tak psychický stav, ako aj telesné zdravie. Zrejme následkom nepríjemných tlakov vážne ochorel na rakovinu žalúdka a musel podstúpiť operáciu, z ktorej sa len veľmi pomaly zotavoval.

 

Jeden z najpodrobnejších zápiskov z roku 1954 dokumentuje, ako taký výsluch Matyáša prebiehal (Matyáš spočiatku o sebe referuje v tretej osobe):

„Národná bezpečnosť preto, lebo ho považovala za jedného z činovníkov hnutia, si ho chcela získať k udavačstvu homosexuálnych. Tejto činnosti samozrejme sa neprepožičal. Kvôli zaujímavosti, ale hlavne k ilustrácii antisocialistického ducha Národnej bezpečnosti /“N.B.“/ voči zástancom homosexuálnych uvádzame, že táto snažila sa získať konfidentov v samých radoch homosexuálnych. K tejto činnosti chcela primäť aj Imricha Matyáša. Žiaľ, “N.B.“ sa predsa podarilo z radov homosexuálnych získať udavačov, poväčšine tie osoby, skrz na skrz femínnych, ktorých hlavne zastrašovaním, všelijakými sľubmi a platením honoráru k týmto službám získala. Lenže, homosexuálni ich poznajú, o nich je táto činnosť predsa známa a preto sa ostatní ich štítia a vyhýbajú.“

 

Treba podotknúť, že hlavne ľudia, ktorých Matyáš popisuje ako „skrz naskrz femínnych“ čelili tlaku zo strany polície a štátnej bezpečnosti oveľa viac ako iní, keďže boli viac viditeľní a zároveň nespadajúci do normy „bežného socialistického človeka“. Pod tlakom perzekúcie zo strany zákona a vyhrážkami stratou práce či zverejnením ich orientácie v tlači to boli ľudia, ktorých mohla polícia veľmi ľahkým spôsobom získať na spoluprácu.

Výsluchy prebiehali na Policajnom riaditeľstve, u tzv. Dvoch levov na dnešnej Špitálskej ulici v Bratislave

„Bolo to 16. X. 1954, keď mňa istý člen “NB“, bol to asi agent menom Lešťanský, v byte vyhľadal. Spočiatku láskavostnými slovami, keď tie neviedli k ničomu, s vyhrážkami mňa vyzval, aby som v odhaľovaní homosexuálnych činov menovite, aby som udal najmenej 50 osôb, ktorí sú homosexuálni a že potom sa mne „nič nestane“ a vraj „môžem moje štikle“ /skutky/, myslel tým moje prednášky o sexuálnych otázkach – „ďalej prevádzať“. Výsledok jeho snaženia dopadol negatívne. Ale tým moje „zmäkčovanie“ neprestalo. V nasledujúcom týždni, v utorok som bol predvolaný do Ústredného národného výboru do novej radnice, do povestnej miestnosti deportačnej k „zisteniu totožnosti“. Tak to na tej pozvánke stálo doslovne. Nič zlého netušiaci, veľké bolo moje prekvapenie, keď som sa opäť ocitol v tvár oného detektíva, ktorý ma v byte k udavačstvu prehováral. Bol tam prítomný (v radnici) aj šéf “NB“, ktorý mňa cez 3 a pol hodinného výsluchu chceli získať pre ich služby. Dali mi 20 - minútové ultimátum na rozmýšľanie, či im budem „dávať informácie“ a mal som zase napísať najmenej „50 homosexuálne založených osôb“. Podotýkam, že o mojej osvetovej – teda ozaj nevinnej činnosti sa asi polícia dozvedela takzvanou „pomocnou službou národnej bezpečnosti“, skrátene “PSNB“, sú to osoby staršie, ale i maloleté, teda aj chlapci a dievčatá mladšie než 18-ročné, ktoré sú rozmiestnené v každej kategórii pracujúcich, aj v školách, tiež medzi učňami a miništrantami etc. Títo maloletí pomocníci sú z prípadu na prípad odmenení, nie peňažite, ale dárkom ako napríklad: plniacim perom, kravatou, topánkami, etc. /toto mi nikto neprezradil, iba sám som na to došiel/. Od týchto mala asi polícia správy o mne. Polícia bola o všetkom informovaná, lenže žiadne trestuhodné delikty nemohla vedieť, proste preto nie, lebo som sa žiadnych nedopustil. Vzdor tomu považovala moju činnosť „za podlamovanie verejnej morálky“ a to preto, lebo ku mne chodievali kolegyne, aj snúbenci – chceli mne vyšetrovacie orgány nahovoriť, že aj takéto návštevy sú: „ohrozovanie verejnej mravnosti“. Čo samozrejme tými nie sú. Pri vypočúvaní bolo mne tiež pohrozené, že keď by som sa zdráhal byť im „k pomoci“ – budem „deportovaný na odľahlú dedinu východu, kde budete môcť Vaše táraniny o homosexualite vrabcom prednášať“ a doložili, že mne zredukujú penziu na púhych Kčs: 190,- mesačne, teda na výšku sociálneho dôchodku. Moje zmäkčovanie garnírovali ešte s tou vyhrážkou, že mňa budú v novinách publikovať, a keď som ani na to sa nepodal, zlosťou kypiaci osypali mňa nadávkami a že „postav sa do kúta, nasolím ti pár faciek“. Ale mňa nebili. Traktovali ma aj takými slovami, ktoré veru tento papier neznesie. Bez prestania naliehali len a len, aby som im udal - predložili mne hárok papiera - mená homosexuálnych a aby som „nešetril ani vysoko postavených homosexuálnych“. O tých „veľkých“ im vlastne išlo, lebo sa široko ďaleko udržovali povesti o údajných vplyvných a význačných činiteľoch určitej politickej strany, ktorí teda boli takého razenia. O tých veru som nevedel, ich ani nepoznám, ani vedieť som nikdy nechcel. Previedli u mňa telesnú prehliadku, donútili mňa vyprázdniť si vačky, obsah pečlive prezreli, ale predsa žiadne „informácie“ odo mňa nevygniavili, čiže vypresovať nemohli. Veď ani ničoho trestuhodného nemohli mne dokázať a ja som sa ani k činu myslenému §-om 241 trestn. zákona nedopustil a to, čo mne vytýkali za vinu, to neboli činy priečiace sa trestnému zákonu.

Márna bola ich snaha, mňa donútiť k zrade tých, pre ktorých som sa zasadzoval skoro 40 rokov! Nedosiahli svojho cieľa a tak mňa slovami „vypadnite...ty....“ z miestnosti vykázali. Od tej doby, po dnes, t.j. do 25. XI. 1956, iba dvakrát som mal to „potešenie“, že mňa okreskár došiel navštíviť a vyzvedal, ako žijem, čo robím, z čoho žijem a či som bol trestaný? /Nebol som nikdy trestaný!/ Zvykol som si už a preto som prichystaný na ďalšie podobné návštevy a výsluchy.“

 

Výsluchy pokračovali až do polovice 60. rokov, ešte v roku 1965 (teda už po zrušení všeobecnej trestnosti homosexuality) si povzdychne, kedy mu už „konečne dajú pokoja“.

Táto online výstava vznikla v rámci projektu „Imrich Matyáš – prvý slovenský aktivista za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí“ vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017 a Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.