Úvod

Tento príbeh sa začal písať v roku 2012. Aby sme boli presnejší, začal sa písať oveľa, oveľa skôr, ale dovtedy zapadal prachom, zabudnutý v jednej bratislavskej pivnici. Je to príbeh odvážneho muža, ktorý sa v časoch mladej republiky, v 20. rokoch začal angažovať za odtrestnenie homosexuality v Československu a o svojom úsilí zanechal svedectvo v podobe denníkov a rukopisu diela.

Volal sa Imrich Matyáš (1896-1974) a celý svoj aktívny život žil a pracoval v Bratislave. Podľa vlastných slov, celých 40 rokov svojho života sa venoval tomu, aby sa homosexuálnym ľuďom navrátila ich dôstojnosť.

Objav denníkov a ďalšie pátranie

Všetko začalo diskusiou s českými historikmi Jan Seidlom a Martinom C. Putnom, ktorí v roku 2012 prišli do Bratislavy predstaviť svoju novú publikáciu o dejinách homosexuality v českej kultúre. Jan Seidl vtedy priniesol kópie novinových článkov istého, nám neznámeho Imricha Matyáša, ktorý ako jediný známy Slovák prispieval do časopisu Hlas sexuální menšiny, vychádzajúceho v 30. rokoch 20. storočia v Prahe.

 

Pátranie po neznámom Slovákovi mohlo začať. Šťastná náhoda zariadila, že krátko na to získalo komunitné centrum Q-centrum do svojej zbierky denníky a články, ktoré sa nachádzali v dedičstve po zosnulom aktivistovi Mariánovi Vojtekovi (1951-2011), zakladateľovi prvého slovenského združenia za práva homosexuálov, Hnutia Ganymedes (1990).

 

Zistili sme, že denníky z dedičstva sú dielom Imricha Matyáša, Bratislavčana prispievajúceho do časopisu Hlas sexuální menšiny a človeka, ktorý sa viac ako 40 rokov snažil o emancipáciu homosexuality a jej odtrestnenie.

 

Výskum denníkov odhalil ďalšie stopy v bádaní. Tak napríklad autorka výskumu napísala jeden e-mail do Kurt Hiller Gesellschaft v Nemecku, výsledkom ktorého bolo, že získala kópie Matyášovej korešpondencie Kurtovi Hillerovi (50 listov a pohľadníc). Vďaka medializácii Matyášovho príbehu sa jej ozvala Matyášova rodina a známi, ktorí jej zverili do rúk ďalšie jeho spisy. Výskum sa tak mohol rozrásť a pokračuje dodnes.

Jeho denníky nám odkrývajú dobu perzekúcie homosexuálov, ukážky z ich každodenného života, snahy prvých priekopníkov, dnes by sme ich nazvali občianskymi aktivistami, ale aj úvahy plné argumentov, ako je možné, že sa nová republika ešte nezaradila ku kultúrnym štátom, čiže tým, ktoré homosexualitu netrestali.

Trestnosť homosexuality – vývoj v Rakúsko-Uhorsku,

resp. Československu

Rakúsky trestný zákonník (1852) – trestal homosexuálny styk medzi osobami rovnakého pohlavia, trest ťažkým žalárom hrozil až do výšky 5 rokov odňatia slobody.

Uhorský zákon (1878) – trestal homosexuálny styk medzi mužmi, trest mohol dosiahnuť výšku 5 rokov odňatia slobody.

Československá legislatíva po roku 1918 – na Slovensku ostal v platnosti uhorský paragraf 241 v Čechách a na Morave platil rakúsky paragraf 129 b)

K zjednoteniu zákonov v Čechách a na Slovensku do jednotnej legislatívy malo dôjsť po právnej reforme, v rámci ktorej sa diskutovali aj otázky súvisiace s odtrestnením homosexuality. Jedným z právnikov, ktorí sa aktívne zasadzovali za dekriminalizáciu, bol právnik a advokát František Čeřovský (1881 – 1962). Čeřovský, aj keď sám nepatril ku komunite, obhajoval práva perzekvovaných do konca svojho života. Za zrušenie trestnosti homosexuality sa na zjazde československých právnikov (1925) k unifikácii zákonov vyjadril aj slovenský právnik Vojtech Hudec (nejaký čas aj Matyášov kolega z úradu). Rovnako sa v prospech odtrestnenia verejne vyjadrovali aj niektorí vedci z oblasti psychiatrie a etablujúcej sa sexuológie, napríklad Hugo Bondy (1897 – 1939).

Intímny styk medzi osobami rovnakého pohlavia však ostal trestný počas celého trvania 1. ČSR a nakoniec sa nezrealizovala ani právna reforma.

Po 2. svetovej vojne vstúpil do platnosti nový trestný zákon, ktorý homosexualitu i naďalej trestal, aj keď sa predstavitelia Komunistickej strany Československa v 30. rokoch vyjadrovali za jej dekriminalizáciu.

 

Československý trestný zákon (1950), znenie paragrafu 241:

(1) Kto sa pohlavne stýka s osobou toho istého pohlavia, potresce sa odňatím slobody až na jeden rok.

(2) Odňatím slobody na jeden až päť rokov sa páchateľ potresce, ak spácha čin uvedený v odseku 1

a) s osobou mladšou než osemnásť rokov, alebo b) za odplatu.

(3) Kto sa ponúkne na pohlavný styk s osobou toho istého pohlavia za odplatu, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Matyášove argumenty boli postavené na vedeckých faktoch. V tom bol jeho odkaz pre spoločnosť jasný. Civilizačný a kultúrny pokrok sa pozná podľa toho, ako daná spoločnosť načúva najnovším poznatkom vedy. V Matyášovej dobe neexistoval jednoznačný postoj lekárov či vedcov k otázkam homosexuality, avšak Matyáš nasledoval učenie a vedecký výskum nemeckých sexuológov, lekárov, ale aj právnikov z Inštitútu pre sexuálne vedy, ktorí sa zjednotili na zistení, „že u homosexuálneho založenia sa jedná o prirodzenosť, nijak a nikdy nezmeniteľný stav a čo je dôležité – toto pohlavné založenie a činy nikomu na svete nie sú škodlivé.“ Alfa a omega všetkých budúcich Matyášových pokusov ovplyvniť právnikov, psychiatrov, lekárov a intelektuálov v Československu, že tu existuje skupina ľudí, ktorým sa deje krivda a je ich morálnou povinnosťou ďalšie príkoria zastaviť. Svoj boj nazýval nie bojom za sexuálnu menšinu, ale univerzálnym etickým zápasom.

Ukážka rukopisu Imricha Matyáša

Poznámka k terminológii

V celom texte používame na označenie LGBTI ľudí dobové výrazy, aké používali vtedajší predstavitelia a predstaviteľky emancipačného hnutia. Ide o termíny homosexualita, prípadne homosexuáli (resp. homosexuálni používaný aj ako podmet, nielen ako prívlastok). Dnes ich preferujeme menej vzhľadom na medicínsky a psychiatrický kontext vzniku.

Podobne sa v texte vyskytuje pojem homoeroti, ktorý Matyáš a ďalší priekopníci emancipácie homosexuality používali rovnako často ako pojem „homosexuálni“. Tento pojem totiž navodzoval, že ide o viac než len o „sexuálnu“ orientáciu, ide o prejav lásky, spriaznenosti a hlbokého citu k osobe rovnakého pohlavia.  Často napr. používali aj pojem rovnopohlavne milujúci.

Vo vtedajších osvetových článkoch sa na označovanie LGBTI komunity používal aj pojem sexuálna menšina, ktorý v súčasnosti odporúčame nepoužívať. Navodzuje totiž dojem, že hovoríme o skupine ľudí, ktorá preferuje netradičné sexuálne praktiky a tomu zodpovedajúci životný štýl, čo je zavádzajúce.

Vtedajší aktivisti sami seba označovali pojmom menšinári.

Nakoniec v texte často používame aj slovo komunita na označenie ľudí s homosexuálnou orientáciou, ktorí sa stretávali na vybraných miestach a poznali medzi sebou, prípadne vytvárali uzavretejšie priateľské kluby. Uvedomujeme si, že na to, aby tieto „kluby“ vykazovali známky komunity, museli by splniť viacero podmienok, ktoré neboli až tak uskutočniteľné v čase kriminalizácie homosexuality. Považujte preto toto označenie za pracovné, vyjadrujúce skôr akúsi spolupatričnosť k perzekvovanej menšine.

Táto online výstava vznikla v rámci projektu „Imrich Matyáš – prvý slovenský aktivista za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí“ vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017 a Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.